Bad Happens - Jon Bryant
https://www.youtube.com/watch?v=Ln9a4JdbnbY

 
Here comes the flood - Angel snow
https://www.youtube.com/watch?v=k5bXnJPduZ0Amen - James Dillespie, Stereo Jane
https://www.youtube.com/watch?v=3ZhJckrGNJY//
In Blue - Yumi Zouma
https://www.youtube.com/watch?v=6QsNw3BJvq0The heart that slows down - Cayon city
https://www.youtube.com/watch?v=WtOlsNh8DRg

 

 

반응형

'Music > Crush' 카테고리의 다른 글

요즘 듣는 음악 (2022-05)  (0) 2022.06.17
요즘 듣는 음악 (2022-04)  (0) 2022.04.30
요즘 듣는 음악 (2022-03)  (0) 2022.04.30
Olivia - Canyon City 가사 번역  (0) 2022.02.10
요즘 듣는 음악(2021-11)  (0) 2021.12.09
요즘 듣는 음악 (2021.10)  (0) 2021.10.24
Posted by codens

댓글을 달아 주세요