DNS 속도 비교

IT 2014. 10. 18. 03:20

* DNS 속도 측정 프로그램(유틸)


- namebench
http://code.google.com/p/namebench


- Domain Name Speed Benchmark
https://www.grc.com/dns/benchmark.htm


DNSBench-0.0.3816.0-(PASS=1).7z테스트 일자 : 2018.05.07//============================

< 통신회사 네임서버(DNS) IP 주소 리스트 >

* KT 한국통신
168.126.63.1
168.126.63.2
 
* SK 브로드밴드, SK Broadband
210.220.163.82
219.250.36.130
 
* LG U+, 유플러스
164.124.107.9
203.248.242.2
 


* Google 구글
8.8.8.8
8.8.4.4
    IPv6
2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844* Cloudflare
1.1.1.1
1.0.0.1
    IPv6:
2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001
//=========================

* DNS 속도 체크 결과 리스트
속도 체크 결과 빠른 해외 DNS (IPv4, IPv6)
8.8.4.4        (2001:4860:4860::8844)        Google Public DNS-2 google-public-dns-b.google.com
보류 216.146.35.35    unbound 1.4.12 DynGuide resolver1.dyndnsinternetguide.com
208.67.222.222    OpenDNS-2 resolver1.opendns.com
156.154.70.1    UltraDNS rdns1.ultradns.net

//
129.250.35.250    (2001:418:3ff::53 ) NTT america
129.250.35.251    (2001:418:3ff::1:53) NTT america
208.67.220.220    (2620:0:ccd::2) OpenCNS

nslookup www.google.com 129.250.35.250

Google Public DNS IP addresses
    8.8.8.8 (2001:4860:4860::8888)
    8.8.4.4 (2001:4860:4860::8844)//=========================

//DNS 캐쉬 지우기
ipconfig /flushdns반응형

'IT' 카테고리의 다른 글

이북 리더 추천 프로그램  (0) 2014.11.13
일론 머스크 Elon Musk  (0) 2014.10.30
안드로이드 OS 버전별 점유율 (2014/8)  (0) 2014.09.10
모기 쫓는 프로그램 원리  (0) 2014.08.01
스케치업 사용법  (0) 2014.08.01
Posted by codens